page1image57324336
page1image57319968

Grant pn. “Wypracowanie nowych systemów work life balance w przedsiębiorstwach„ realizowany przez Firma “ANNA” Anna Gruzla został pozyskany
w ramach projektu pn. ”Międzynarodowa współpraca się opłaca” realizowanego przez Grupa Profesja a współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Konspekt z przeprowadzonych warsztatów, wizyt studyjnych, badań, konsultacji w zakresie wypracowania nowej metody godzenia życia zawodowego i osobistego, ułatwiającej aktywizację zawodową.

Niniejsza publikacja ma na celu wyjaśnienie – programu,
– celu, celów szczegółowych
– odbiorcę

– bazy pracy, źródeł jej ukierunkowania
– wyjaśnienia pojęcia WLB dla potrzeb badanej grupy

– przedstawienie konspektu z badań drogą warsztatową, z uwzględnieniem tematu warsztatu, metod i form pracy, spodziewanego efektu.

Całość pracy możliwa jest do wykonania dzięki uczestnictwu organizatora Firmy Anna Anna Gruzla w projekcie „Wypracowanie nowych systemów work life balance w przedsiębiorstwach” realizowanego w ramach Projektu Operatora pt. „Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020”. „Międzynarodowa współpraca się opłaca”

Organizator jest jednocześnie Realizatorem Projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, przez utworzenie 40 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w Częstochowie” (zwanego dalej “Projektem”), który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wsparcie w ramach Projektu kierowane jest do 80 Rodziców/Opiekunów z miasta Częstochowa, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka lub pozostających bez pracy.

Realizator projektu – Anna Gruzla prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA ”ANNA” ANNA GRUZLA, z siedzibą w miejscowości Częstochowa (42-202), przy ul. Olsztyńskiej 43/4;

Projekt – projekt realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.08.01.03-24- 0287/18-00 – pn. „Aktywizacja zawodowa osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, przez utworzenie 40 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w Częstochowie”;

Placówka – „Żłobek Bajka” prowadzony przez Realizatora Projektu;
Do realizacji zadań wynikłych z projektu „Wypracowanie nowych systemów work life balance w przedsiębiorstwach”

Badana grupa
Uczestnicy projektu głównego „Aktywizacja zawodowa osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, przez utworzenie 40 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w Częstochowie”

Uczestnicy zostali wyłonieni drogą zgłoszeń do dobrowolnego udziału w projekcie wypracowującym metody godzenia życia osobistego z zawodowym.
Dla organizatora ważne było także, aby grupa była mocno reprezentatywna. Przedstawiała różne etapy aktywizacji zawodowej, różne doświadczenia osób poszukujących pracę, a także mogła uwzględnić w panelu dyskusyjnym głos prowadzących działalność gospodarczą oraz zatrudniających lub planujących zatrudnienie.

Kadra merytoryczna:

Marcin Antoni Gołda

Mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, doradca zawodowy, networker, trener kompetencji pedagogicznych, menedżer w zakresie edukacji i zarządzania (EQF5- starszy trener), Coach – cert.Instytutu Rozwoju Biznesu / Noble Manhattan Coaching.

Krzysztof Fydryszek

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami EFS (koordynator i asystent koordynatora), FIO, ASOS, Zarządzanie NGO.

Magdalena Ziółek

bogate doświadczenie w pracy terapeutycznej i diagnostycznej
prowadząc zajęcia specjalistyczne, terapeutyczne, doskonalące, doradcze, metodyczne
i wspomagające pracę edukacyjno – wychowawczą z dziećmi i młodzieżą: zagrożoną niedostosowaniem społecznym,
z zaburzeniami zachowania i emocji, z trudnościami w nauce, dzieckiem krzywdzonym, z dziećmi i młodzieżą z problemami, trudnościami i dysfunkcjami społecznymi, szkolnymi, emocjonalnymi.
Przeprowadza diagnozy pedagogiczne oraz opracowuje programy terapeutyczne;
Prowadzi zajęcia indywidualne, zespołowe, grupowe oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych np. dot: asertywności, zagrożeń społecznych, myślenia kreatywnego, orientacji zawodowej i inne;
Prowadzi pedagogizację, terapię wspierającą dla rodziców dzieci niepełnosprawnych indywidualnie, zagrożonych niedostosowaniem, z zaburzeniami zachowania.
Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
Prowadzi szkolenia dla kandydatów na rodzinne formy opieki nad dzieckiem;
Prowadzi poradnictwo pedagogiczne dla rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy dziecku z trudnościami szkolnymi, zaburzeniami zachowania i emocji, przejawiającymi zachowania ryzykowne.
Prowadzi zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, z autyzmem, zespołem Aspergera;

Stella Gaj

Wieloletnie doświadczenie w branży HR, rekrutuje, buduje zespoły, trener, szkoleniowiec Zarządzania Zespołem, doradca zawodowy;

Fundacja Primo -Diagnosis

Fundacja wspierająca profilaktykę badań związanych z autyzmem (jako jedyna w Polsce Fundacja prowadzi badania nad dziećmi od 6ego miesiąca życia), udziela szerokiego wsparcia Rodzinom posiadającym dziecko z zespołem autyzmu;

W ramach zadań realizacji Grantu „Wypracowanie metod work life balance w przedsiębiorstwach”
Beneficjent zorganizował szereg spotkań wykorzystując metody pracy jak: warsztaty, szkolenia, konsultacje grupowe i indywidualne, analizę zebranego materiału.
Celem głównym jest wypracowanie metod ułatwiających godzenie życia zawodowego z prywatnym.

W toku przeprowadzanych czynności jak wyżej, okazało się, iż badana grupa osób aktywizujących się zawodowo bardzo szeroko dywersyfikuje pojęcie godzenia życia zawodowego z prywatnym.

Zrodziło to potrzebę wyjaśnienia pojęcia Work Life Balance. Wyjaśnienia jakie aspekty życia są ważne, co chcemy pogodzić, w jakim zakresie, w jakim wymiarze, w jakim celu.

Jak stwierdziła jedna z uczestniczek, cytuję „ciężko pogodzić coś, gdy się nie wie CO się chce pogodzić”.
Ta wypowiedź, okazała się znamienna, gdyż idealistyczny obraz work life balance (plaża, słońce, laptop na kolanach i szczęśliwe, zdrowe dzieci obok) jest po prostu NIE przystający do realiów życia. A taki obraz towarzyszył w więksozści badanej grupie.

Mając taki poziom rozumienia Work Life Balance, skupiono się na przedstawieniu w jakich obszarach poruszają się badani, aby mając bazę ich życia móc skierować na umiejętne zarządzanie czasem. Wszystko to w celu poprawy umiejętności godzenia życia zawodowego z prywatnym.

Te zaś umiejętności BEZPOŚREDNIO przekładają się na metody, które WARTO wykorzystać w przedsiębiorstwach.

Aby w pełni móc objąć konieczne obszary badaniem, w toku realizacji zadań projektu grantowego podzielono je na obszary:
Matka / kobieta
Rodzina

Ojciec/mężczyzna

każdy z tych obszarów badany był pod kątem wykazania potencjalnych możliwości posiadanych przez ich użytkowników. Możliwości, umiejętności, potencjału niezbędnego na rynku pracy i ważnego z punktu widzenia zatrudnienia i utrzymania pracy.

Skupiono się na aspektach wskazywanych przez aktywizujących się zawodowo: – aspekty wykluczające podjęcie pracy i jej utrzymanie,
– aspekty utrudniające podjęcie pracy i jej utrzymanie,
– aspekty stereotypów, w szczególności w kontekście ról społecznych,

– aspekty oczekiwań,
– aspekty możliwości jakie zaoferować może pracownik,
– aspekty możliwości jakie zaoferować może pracodawca,
– aspekty rozwoju osobistego,
– aspekty rozwoju zawodowego,
– aspekty współpracy pracownik – pracodawca,
– aspekty przestrzeni do funkcjonowania, zarówno w kontekście wychowawczym, edukacyjnym jak i przestrzeni,

Podczas konsultacji grupowych i indywidualnych wskazywano na „miękkie” obszary zarządzania jako pożądane u pracodawcy.

Niniejsze badania bardzo mocno odpowiedziały na zgłaszane zapotrzebowanie. Badano obszary – komunikacji potrzeb i oczekiwań, z uwzględnieniem:

– ról życiowych,
– ról zawodowych,
– napotykanych stereotypów,

– porównania osób biernych i aktywnych zawodowo w obszarach work life balance, – zarządzania czasem w życiu zawodowym i prywatnym

– umiejętność organizacji czasu pracy,

– umiejętność skutecznego planowania, delegowania, nadzoru, koordynacji
– tworzenia warunków niezbędnych do rozwoju zawodowego,
– tworzenia warunków koniecznych do rozwoju osobistego,
– umiejętności elastycznego działania, na przykładach życia osobistego i zawodowego,
– budowania przestrzeni do rozwoju przy użyciu metod wychowawczych i rozwojowych, których kanwa jest bliska work life balance,
– wykorzystaniu metod wychowawczych niezbędnych w roli rodzica w sferze życia zawodowego,
– budowania sieci wsparcia i współpracy na podstawie metod przedstawionych przez Partnera Ponadnarodowego,

– w życiu zawodowym,

– w życiu prywatnym
a wszystko to w celu umiejętnego godzenia życia zawodowego i osobistego.

W toku konsultacji indywidualnych i grupowych badana grupa nakierowała prowadzących także na obszary wskazane przez samych aktywizujących się oraz przedsiębiorców:

„Co chce osiągnąć pracownik?” „Dobro pracodawcy moim dobrem?”

„Co powoduje, że pracownik nie daje rady? „
„Co robi twój pracodawca, ze jest taki dobry?”
„Czego twój pracodawca nie robi? Czego się obawia? Czego się ty obawiasz?”

„Poczucie bezpieczeństwa w pracy, w kontekście bezpieczeństwa ludzi w dobie pandemii”
„wsparcie i dyspozycyjność pracodawcy w mało stabilnej ekonomicznie sytuacji. Tu główną obawą było ryzyko, iż działania przeciw pandemiczne będą efektem zwalniania z pracy”
„co może zapewnić pracodawca?: testy? Psychologa?”
„czy Pracownik może liczyć na pracodawcę; i wzajemnie?”

Mając tak ukierunkowane potrzeby osób aktywizujących się zawodowo skonsultowano te spostrzeżenia z modelami zarządczymi.
Konsultowano je z przedsiębiorcami zainteresowanymi wypracowaniem nowej metody work life balance – część z nich nigdy wcześniej nie stosowała modelu zarządzania opartego na empatii.

Przedstawiciele zaangażowanych w badania firm reprezentują różnorakie branże: fryzjerstwo, przedszkola i żłobki, budowlana, architektoniczna, BHP, ogrodnicza, ubezpieczeniowa.
Są samozatrudnieni i mają potrzebę zwiększenia zatrudnienia, lub też zatrudniają do 200 osób.
Mają odmienne doświadczenia, potrzeby. Inny zakres wymagań, zupełnie różne modele zarządcze, inny porfel możliwości.

Ich opinie poznano dzięki ankietom oraz indywidualnym konsultacjom.

Warsztaty organizowane w grupach przy wykorzystaniu – dyskusji panelowych
– zadań indywidualnych,
– zadań grupowych,

– pracy w parach,

– burzy mózgów,

– arkuszy z ćwiczeniami,

– ankiet,

– pracy z kalendarzem,

– pracy z macierzą Einsenhowera,

– pracy z metodami SMART, SMARTER, GOOL,

– mini wykłady,

Każdy uczestnik miał możliwość skorzystania z każdej metody, każdy miał możliwość notowania, zadawania pytań, zbierania notatek i prac do swojej indywidualnej teczki.

Zebrane prace i ćwiczenia posłużyły do opracowań końcowych w ostatnim warsztacie.

Wszystkie te metody pracy zostały opracowane przez specjalistów z dziedziny psychologii, terapii, HR oraz zarządczej.

Każdy specjalista opracowując pytania, zadania, wykłady miał na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie work life balance.

Ponieważ grupą główną stanowią osoby aktywizujące się zawodowo w ramach projektu „„Aktywizacja zawodowa osób wyłącznych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, przez utworzenie 40 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w Częstochowie”

stąd też wszystkie opracowane metody służyć miały tej grupie.

Indywidualnie rozpatrywane sytuacje, indywidualnie udzielane porady, metody, rozwiązania mają na celu umiejętne pogodzenie życia zawodowego, które aktywizujący często podejmują po raz pierwszy z życiem rodzinnym – a są rodzicami dzieci do 3ego roku życia.

Oba aspekty ich życia, tj:
– wczesnodziecięcy etap rozwoju ich dzieci, dynamiczny, zmienny, nieprzewidywalny, oraz
– pierwsze wyzwanie podjęcia i utrzymania pracy
jest mocno stresogenne. Uczestnicy wskazywali na brak wsparcia poprzez:
– brak gotowości emocjonalnej społeczeństwa / stereotypy,
– brak wzorców,
– wyobrażenia nadmiernych wymagań,

– błędne określenie potrzeb pracodawcy przez potencjalnego pracownika,
– błędne określenie potrzeb swojego dziecka i rodziny.
Odbyte warsztaty mają na celu umiejętne poruszanie się po aspektach wymienionych powyżej.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com